نمونه ادرار ویژه خانمها

      

     

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها (کشت ادرار)


نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، کمی یا زیادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود .
اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و کشت آن خصوصا از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد . لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعایت موارد ذیل تهیه گردد :
1 - بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .
2 - پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید .
3 - دست های خود را کاملا با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید .
4 - درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید. تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند .
5 - با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یک بار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید . این کار را دو بار تکرار نمائید .
البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال تمیز استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید .
6 - درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند .
7 - پس از این که جریان ادرار شروع شد ، قسمت اولیه ادرار (2 ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید .